۱۳۸۰ دی ۱۳, پنجشنبه

دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

تا كيمياي عشــــــــــــق بيابي و زر شوي
كساني كه ميگويند: :« واقع بين باش» معمولا افراد ترسويي هستند. اين افراد، غالبا در گذشته ناكاميهايي داشته اند كه در نظر خودشان شكست به حساب مي آيد و به همين علت ميترسند كه دوباره شكست بخورند. عقايد محدودكننده اي كه اين افراد براي محافظت از خويش ساخته اند، موجب ترديد دائم در زندگيشان، نداشتن شهامت و جسارت لازم براي توكل به خدا ، و بكار نگرفتن توانايي هاي وجودشان ميشود؛ و در نتيجه دستاوردهاي اين عده هميشه محدود و محدودكننده است.

رهبران بزرگ در دنيا، غالبا با مقايسه با معيارهاي ديگران، «واقع بين» نيستند. با وجود اين بسيار دقيق و با نظمند. مهاتما گاندي بر خلاف بقيه، معتقد بود كه ميتواند با برخوردهاي مسالمت آميز و بدون اعمال خشونت در برابر امپراتوري انگلستان ايستادگي كند و هند را به استقلال برساند. كاري كه قبلا هرگز نظيرش در هيچ جا انجام نشده بود. او انساني ”واقع بين“ نبود اما نشان داد كه فردي دقيق در آرزوهايش است.

آيا عقايد به اصطلاح ”واقع بينانه“ اي هست كه از آنها دوري كنيد؟ آيا انتظارات تازه، هيجان آور، غير واقع بينانه، اما كاملا امكانپذيري وجود دارد كه به استقبال آنها برويد؟...هان؟

(آنتوني رابينز- ترجمه: محمد)متن اصلي:

Most people who say, "Be

realistic," are living in fear. Often because of past disappointments and

their own perceived failures they are afraid of being let down again. The

limiting beliefs they've developed to protect themselves cause them to

hesitate, shy away from risk, and avoid giving their all; consequently, they

get limited results.


Great leaders are rarely "realistic" by other people's standards.

They are, however, accurate and intelligent. Mahatma Gandhi believed he could

gain autonomy for India by peacefully, nonviolently opposing Great Britain,

something that had never been done before. He wasn't being realistic, but he

certainly proved to be accurate.


Which so-called realistic beliefs should you shun? What are some exciting,

new, unrealistic but entirely possible expectations you can embrace?


Anthony Robbinsدوستتون دارم..........محمد