۱۳۸۴ فروردین ۲۰, شنبه

کمک مي کنم

من خوشحالم. من کمک نمي کنم که خوشحال بشم. کمک مي کنم که عيشم توي بزم زندگي بهم نخوره!!

محمد