۱۳۸۴ فروردین ۲۶, جمعه

.

...و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست