۱۳۸۴ فروردین ۲۸, یکشنبه

چه امر ِخوبي!

ان الله يأمر(1) بالعدل والاحسان
(يأمر: امر می كند.)

خداوند به عدالت و احسان "امر" می فرمايد.
(بخشی از آيه 90 در سوره نحل)


نخست از جهان آفرين ياد كرد
كه هم داد فرمود و هم داد كرد
(فردوسی)

Mohammad