۱۳۸۴ اردیبهشت ۹, جمعه

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند ............... من چنینم که نمودم،دگر ایشان دانند
عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی ............عشق داند که در این دایره سر گردانند
لاف عشق وگله از یار زهی لاف دروغ .............عشقبازان ِچنین مستحق هجرانند
حافظ