۱۳۸۴ مرداد ۱۶, یکشنبه

موش وانسان

در یکی از کتابهای مرجع زیست شناسی برای توضیح رفتار آزمون وخطا (شرطی شدن فعال) درجانوران

آزمایشی ارائه شده که در آن بر روی مرکز" لذت " در مغز یک موش الکترودی قرار میدهند و موش را

در قفسی که دکمه تحریک کننده آن الکترود قرار دارد رها میکنند . موش پس از چندیدن بار آزمون و خطا

یاد میگیرد که دکمه را فشار دهد . موش پیوسته این کار را ادامه میدهد بدون اینکه توجهی به آب وغذا بکند

و در نهایت بر اثر تشنگی و گرسنگی می میرد .

یک نوزاد متولد میشه , بزرگ میشه , پیر میشه ومی میره . تنها بعضی اینو باور میکنند که باید در آزمون

وخطای زندگی مرکز لذت رو پیدا کرد و همه چیز رو به بهای داشتن اون داد . در واقع این چیزیست که همه

به اون ایمان دارند , باور ندارند . ایمان به او شرط آفرینش بود چگونه میشود, بعضی را محکوم به ندانستن و

نخواستن کرد . بعضی ها فکر م کنند که جز معدود غرق شدگان دریای ابدیتند اما بعد از مدتی میفهمند باید

شناور بود و آن وقت می بینند که همه شناورند فقط بعضی چشم هاشون رو بستند .

نه فقط روح بلکه جسم هم طوری ساخته شده که به سوی ابدیت حرکت کنه مثل همون موشه .

روزگار بدیست زندگی تبدیل شده به دایره ای که آغازوپایانش یکیست . کاش می فهمیدیم اون چیزی که تو آسمون

دنبالش میگردیم روی زمینه و فقط یک جاده میتونه آسمون رو به زمین وصل کنه , راهی به نام انسان

مهزاد