۱۳۸۴ بهمن ۱۴, جمعهو خود تان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است...

سوره نسا -29