۱۳۸۴ بهمن ۲۰, پنجشنبه

شن نگاري

امشب به سايت زيباي رفتم. شن نگاري و عجب زيباست هنر و چقدر زشت است در جا زدن. شن نگاري از زيباترين هنرهايست که مدرنيته بالاخره توانسته با عنصر سادگي بوجود بياره. و ما خوشبختيم که اين هنر رو ديده و لذت برده ازش زندگي رو ادامه ميديم.

... محمد