۱۳۸۵ تیر ۱۴, چهارشنبه

آنچه را نپاید دلبستگی را نشاید

سعدی گفته جمله ای که توی تیتر اومده. قهرمانی بزریل هم نپایید و دلبستگی را نشایید!! حالم از بازی ِ بدون ِ حرکت ِ برزیل به هم خورد. اینجاست که مربی نقشش پررنگتر از تماشاچی میشه!!

بازی ی آلمان و ایتالیا: صفا کردم با تاکتیک ِ ایتالیا. آلمان هیچی نداشت روی کاغذ که بتونه دفاع ایتالیا رو جا بذارن. اینجاس که کم آوردن ِ مربی پررمگ نیشه. کلیزمن که این تیم ِ بی ستاره رو تا اینجا آورد امید دارم مربی بمونه برای آلمان.

خدا رو شکر که مربی انگلیس بالاخره عوض شد. انگلیس و برزیل که هر دو تیمهای مورد ِ علاقه ی من بودن هر دو در یک روز حذف شدن. من ناراحت بودم. اما حس ِ خوبی نسبت به بازی ِ انگلیس و برزیل نداشتم اون روز.

چون طبقِ قانون ِ شفایی ها (خوانندگان و نویسندگان ِ شفا) داریم جمله ی زیر رو:

آرزو باید در جایی امن و آزاد در مغز نگهداری بشه

دلم می خواد پرتقال از فرانسه ی زین الدین زیدان ببازه و فرانسه از ایتالیا ببازه.

ببینیم چه شود؟!

... محمد