۱۳۸۵ مرداد ۲۷, جمعه

بیا ...

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

بهشتِ عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه
که از پایِ خُمت یکسر به حوض کوثر اندازیم