۱۳۸۵ شهریور ۱۵, چهارشنبه

ناتاناییل، به تو خواهم آموخت که زیبا ترین هیجان های شاعرانه، هیجان هایی است که از درک هزار و یک دلیل وجود خداوند به آدمی دست می دهد.

برخی احساس عشق به خداوند را دلیل وجود " او" می دانند. از همین روست، ناتاناییل، که من هرچه دوست داشته ام خدا نامیدم،و از همین روست که خواسته ام همه چیز را دوست بدارم.

از آن مترس که تو را در شمار آنها در آورم، وانگهی اگر هم چنین کنم با نام تو آغاز نخواهم کرد.

بخشی از کتاب مائده های زمینی
اثر آندره ژید

...هدی