۱۳۸۵ شهریور ۲۲, چهارشنبه

آزادانه آرزو کنیم.

انوشه انصاری

در مشهد در حالی که ۱۶ سالش بود و انگلیسی نمی دانست آرزو کرد که روزی به فضا برود.او که این آرزو را هرگز فراموش نکرد امسال به آرزویش می رسد. او تا چند روز دیگه به فضا می رود به عنوان اولین ایرانی و اولین زن ایرانی.

آزادانه آرزو کنیم.

... محمد

Anousheh's weblog
Farsi
More News if persian