۱۳۸۵ شهریور ۱۹, یکشنبه

تَن گویش Body Language

NONVERBAL BEHAVIOR

رفتار

INTERPRETATION

معنا

Brisk, erect walk

پر انرژی راه رفتن

Confidence

اعتماد به خود

Standing with hands on hips

دست به کمر ایستادن

Readiness, aggression

پرخاشگری

Sitting with legs crossed, foot kicking slightly

پا روی پا انداختن همراه با کم حرکت دادن ِ پا

Boredom

کسالت

Sitting, legs apart

نشستن با پاهای دور از هم

Open, relaxed

در حال راحتی

Arms crossed on chest

دست به سینه

Defensiveness

دفاع

Walking with hands in pockets, shoulders hunched

راه رفتن دست در جیت و شانه های افتاده

Dejection

بی دل و دماغ

Hand to cheek

دست زیر چان ه

Evaluation, thinking

ارزیابی - فکر

Touching, slightly rubbing nose

یه ذره دماغ را مالیدن

Rejection, doubt, lying

شک - دروغ گفتن - بی حالی

Rubbing the eye

چشم را مالیدن

Doubt, disbelief

شک

Hands clasped behind back

دستها ازپشت به هم چسبیده

Anger, frustration, apprehension

خشم - هدف ِ عقیم مانده - بیم

Locked ankles

پا را از روی قوزک روی هم انداختن

Apprehension

بیم

Head resting in hand, eyes downcast

سر توی دست - چشمها خمار

Boredom

کسالت

Rubbing hands

دست ها را به هم مالیدن

Anticipation

انتظار

Sitting with hands clasped behind head, legs crossed

نشستن پا روی پا و دستها از پشت ِ سر گره خورده

Confidence, superiority

اعتماد به خود - برتر بودن

Open palm

کف دستهای باز

Sincerity, openness, innocence

بی گناهی - نجابت - گشاده رویی

Pinching bridge of nose, eyes closed

با استخوان ِ بینی ور رفتن با چشمان ِ بسته

Negative evaluation

ارزیابی منفی کردن

Tapping or drumming fingers

با انگشت ریتم زدن با زدن روی میز

Impatience

بی صبری

Steepling fingers

نوک ِ انگشتان دو دست را روی هم گذاشتن

Authoritative

اعتبار داشتن

Patting/fondling hair

موی باز

Lack of self-confidence; insecurity

نا امنی - عدم اعتماد به نفس

Tilted head

سری که به طرفین کمی چرخیده

Interest

علاقه مندی

Stroking chin

دست به چانه مالیدن

Trying to make a decision

در حال تصمیم گیری

Looking down, face turned away

پایین را نگاه کردن - سر را برگرداندن

Disbelief

شک

Biting nails

ناخن جویدن

Insecurity, nervousness

نا امنی - اضطراب

Pulling or tugging at ear

با گوش ور رفتن

Indecision

بلاتکلیفی - تصمیم نگرفته


سایت دیگر

دیگر

دنبال body language بگردید

... محمد