۱۳۸۱ فروردین ۷, چهارشنبه

سلام

همكار جديدي به صورت موقت (تا درست شدن وب نگار خودشان) به شفا اضافه شده كه به او خير مقدم مي گويم. او دوست ديرين و خوب من، برادر لطيفم، صالح جان است كه اولين نوشته اش بنام ”عشق، ثروت و موفقيت“ پيش روي چشممان است.

محمد

ـــــــــــــــ