۱۳۸۱ خرداد ۱۷, جمعه

”من ايمان مي آورم تا بفهمم“ (سنت آگوستين قديس)

”كسي كه به خدا علاقه دارد ولي با بي گناهان بدرفتاري مي كند، بت مي پرستد.“ (هانس كريستين آندرسن)

”خود را مستحق سرشارترين عشقها بدان و آنرا بخواه.“ (دن كيشوت)

”هيچ وقت نگو او مرا ترك كرد. بگو من براي نگه داشتنش چه اقداماتي كردم؟“ (مهاتما گاندي)

ــــــــــــــــــــــــــ* شعري زيبا و بسيار مفيد از رودكي (قرن سوم):

شاد زي (1)، با سياه چشمان شاد .... كه جهان نيست جز فسانه و باد (2)

ز آمده شادمــــــان نبايد بود .... وز گذشته، نكرد بايد ياد (3)

من و آن جَعد مويِ (4) غاليه بوي (5).... من و آن ماه رويِ حور نژاد

نيكبخت آن كسي كه داد (6) و بخورد .... شور بخت آنكه او نخورد و نداد(1) شاد زي= شاد زندگي كن. (2) باد= گذرا (3) نكرد بايد ياد= ياد نبايد كرد.

(4) جعد موي= پيچيده مو (5) غاليه بوي= داراي بوي خوش (غاليه ماده اي خوشبو مركب از مشك و عنبر و كافور و روغن زيتون.)

(6) داد= بخشيد

ــــــــــــــــــــــــــاين سايت را ببينيد. پيامهاي خوبي داره.

ــــــــــــــــــــــــــ صالح