۱۳۸۱ مرداد ۱۳, یکشنبه
Click to enlargeچون مي دانم دوست خوبم، اينك در سفر است و ممكن است در سالروز تولدش به ”شفا“ نگاه كند، اين مطلب را از مجله ي نجوم گرفتم تا بدينوسيله خبر از هديه اي در آسمان به او بدهم. ظاهرا بايد ديدن اين اتفاق در آسمان بسيار جالب باشد. اگر كسي از اين پديده توانست عكس بگيرد يا عكسي از آن را روي شبكه ديد لطفا به ما اطلاع دهد تا آدرس را براي همه بنويسيم!

راستي ميگم، اگه هر چيزي پولي باشه، اين منظره كه مجانيه. بريد ببينيد... خدا چقدر خوبه كه بابت اين مناظر بديع كه به وفور وجود داره ازمون پول نمي گيره ! اين چيزا مفته مفته. فقط يه جو همت ميخواد و يه نمه علاقه كه فكر كنم همه دارن....

ـــــــــــصالح...يادداشتهاي محمد. صفحه ي هشتم. فروردين 78

”ماههاست كه مي دانم پدرم صبحها كه از خواب بر مي خيزد، دندان مصنوعي اش را در دهان مي گذارد. احساس مي كنم من هم هر روز صبح كه خواب بيدار مي شوم، در ابتدا ذهني بدون فكر و آرام شده دارم. بعد از چند ثانيه دستگاه ضبط صوت افكارم را روشن مي كنم و مجدداً صفحه ي خالي ذهنم را با آنها پر مي كنم. بطور خلاصه ”فكر مصنوعي ام“ را در فضاي خالي روحم قرار مي دهم!

انساني كه از خواب برمي خيزد، از مرگي كوتاه برخاسته و امروز حياتي مجدد دارد. خب اين همه نعمت دوباره در اختيار توست. نور. زمين. كتاب. دفتر. فكر. چسب.... مي خواهي امروز از اينها چه استفاده اي بكني؟ - محمد“اين هديه را ببينيد. با بلندگوهاي روشن و روحي بدون تشويش...

اين هم سايت بسياري مناسبي براي آرامش است.-------صالح