۱۳۸۲ دی ۲۴, چهارشنبه

"خدايا ! مارا از دنيا هرچه قسمت كرده اي

به دشمنان خود

و هر چه در آخرت قسمت كرده اي

به دوستان خود ده

كه مرا تو بسي؛""بار خدايا! اگر مرا فرداي قيامت به دوزخ فرستي

سري آشكار كنم كه دوزخ از من به هزارساله راه بگريزد"؛

"خدايا! كار من و آرزوي من در دنيا -از جمله ي دنيا-

ياد تست

و در آخرت -از جمله ي آخرت-

لقاي تست.

از من اينست كه گفتم

تو هز چه خواهي ميكن؛"

" بار خدايا ! اگر مرا در دوزخ كني

من فرياد برآرم كه

وي را دوست داشتم؛ با دوست اين كنند؟!؛"...... رابعه عدويهMohammad