۱۳۸۳ تیر ۵, جمعه

پرنده ي سحر خيز

ببين ،اگر پرنده اي ،پرنده اي سحر خيز باش ،

و كرمي براي صبحانه ات شكار كن.

اگر پرنده اي ،سحر خيز ترين پرنده باش

اما اگر كرمي،تا دير وقت بخواب.شل سيلور استاين