۱۳۸۳ مرداد ۲, جمعه

شاكونتالا

قسمت اولاين داستان مشهور نوشته ي مهابهارات است و نويسندگان زيادي اين ماجرا را داستان سرايي كردند. نمايش نامه ي آن كه توسط ”كاليداسا“ نوشته شده،بهترين و محبوبترين نقلي است كه از اين داستان شده.حكيم ”ويشوا ميترا“ پادشاهي دلاور زاده شد.

او طريق زندگي زاهدانه را انتخاب كرد و خود را متعهد ِ

به رياضت هاي سخت كرد.

اين تغيير رفتار او به طرز جالبي اتفاق افتاد.... from DYDAR