۱۳۸۵ آذر ۴, شنبه

بچه

اولین بیسکوییت خوردن ِ یه بچه

قایم موشک بازی با یه بچه

... محمد