۱۳۸۶ شهریور ۱۹, دوشنبه

رنج و غم همه پر

امید هایی که ماشین های ایرانی در ترافیک به هم میدن معرکه است.يا آرزو هايمهمه از مرگ مي ترسند ، من از رفيق نامرد !چقدر زود دير مي شود !کلاغ پر ، گنجشک پر، رنج و غم همه پرپر !خانه بي مادر زندان اوين استامان از حرف مردم !افسوس که دو رنگيالهي در آتش عشقم بسوزان ولي محتاج نامردان مگردانالهي به اميد تواو بالاتر از انديشه هاسترفيق بي کلک مادربه چشمانت بياموز که هرچيز ارزش ديدن نداردعاقبت خاک گل کوزه گران خواهيم شدبسکه تو آزردی مرا هرگز نمیبخشم تو راخوب باش که شايد فردايي نباشدبيمه اش دعاي مادریادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق ز هر بي سروپايي نکنيمیا تو یا هيچ کس ديگهخسته از تکرار شبها


امروز هم گذشت ... بی خيال


Excerpt: Writting of hopes on automobiles.