۱۳۸۶ شهریور ۲۱, چهارشنبه

ذهن ما باغچه است ، گل در آن باید کاشت


ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
و نکاری گل من
علف هرز در آن می روید
زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است
بی گل آرایی ذهن
نازنین،
هرگز آدم آدم نشود

مجتبی کاشانی

Excerpt: Mind is like a garden, we must implant beautiful flowers in it.