۱۳۸۶ آبان ۱۴, دوشنبه

هم خود راهنمای خویش باش


ای بشر،ای در همه حال عاجز و ضعیف،
ای در پادشاهی و گدائی یکسان

اگر هم خود بداد خویشتن نرسی کسی به فریاد تو نخواهد رسید
و اگر با تفکر و اندیشه ی خویش بیدار نشوی
اندرز کسی بیدار و آگاهت نخواهد کرد
هم خود راهنمای خویش باش.

حضرت علی