۱۳۸۶ آبان ۲۸, دوشنبه

شوق جاودانگیاگرچه زمان، جوانی و شادابی ما را می ستاند
و غبار غم و گرد پیری بر روی می فشاند
و در پایان ، در گور ِ خاموش و تاریک مینشاند
و طومار هستی ما را در می پیچد
اما ایمان دارم که
از همان خاک
از همان گور
و از همان غبار
بی هیچ گمان
مرا زنده کند
آفریدگار جهان.
-سر والتر راله-

Cleo: Give me my robe , put on my crown ;
I have immortal longings in me.
Shakespeare , Antony and Cleopatra, 5, 2

کلئوپاترا: جامه ی مرا بیاور ، تاج مرا بر سرم نه
که مرا شوق جاودانگی در سر آمده است.
شکسپیر، آنتونی و کلئوپاترا