۱۳۸۸ فروردین ۷, جمعه

هنوز وقت برای پادکست نوروزی شفا هست. اگر شرکت نکردید تا شنبه شب وقت دارید. اگر برای اولین بار هست شرکت می کنید اگر خواننده هستید یا نویسنده یا عبوری از اینجا رد شدید ثئای امیدوار ِ خود را به همه برسانید. حرف بزنید به مدت 1 تا دو دقیقه و فایل را به نشانی
dydarteam@gmail. com بفرستید

زنده باشید
شفاExcerpt: Contribute to next Shefa podcast.