۱۳۸۸ مرداد ۳, شنبه

پاک بمانیم و به پاکان فکر کنیم