۱۳۸۸ آبان ۲۴, یکشنبه

بنده هیچ کس نباش

که خدا تورو آزاد آفریدExcerpt: I am who I am, What else could I be!?