۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

ناصر عبداللهی

ناصر که رفت فهمیدم همه ی ما از این دنیا بیرون می رویم. مثل ِ همه ی داستان هایی که خوابشان را دیده ام. مدتی خوش تراش ِ مایی.