۱۳۸۸ اسفند ۲۲, شنبه

...چه زیبا و خدایی اند ، آنها که زیبا و خدایی اند و خود آگاه نیستند.