۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

ديدگاه‌ مبتذل‌ نسبت‌ به‌ كار


از این مقاله خوشم آمد مخصوصا بخش ۱۵:

ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ ما نسبت‌ به‌ كار مبتذل‌ است‌. ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌ و بنابراين‌ اگر درآمد را بتوانيم‌ از راه‌ بيكاري‌ هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌ از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌. در واقع‌ ما كار را اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ است‌.

-----

آدم مثل باده. وقتی می وزی هستی.

موجیم که آسودگی ما ..

... محمد

Excerpt: On looking into work as the essence of being.