۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۴, چهارشنبهخبر داری که سیاحان افلاک

چرا گردند گرد عالم خاک

در این محرابگه معبودشان کیست

وز این آمد شدن مقصودشان چیست

چه می خواهند از این محمل کشیدن

چه می جویند از این منزل بریدن؟

همه هستند سرگردان چو پرگار

پدیدآرنده ی خود را طلبکار

"مرا به سر گردون رهبری نیست

جز آن کاین نقش دانم سرسری نیست

مرا حیرت فرو افتاد صد بار

که بندم اندر این بتخانه زنار"

ولی چون کرد حیرت تیزگامی

عنایت بانگ بر زد کای نظامی

مشو فتنه بر این بت ها که هستند

که این بت ها نه خود را می پرستند.


خسرو و شیرین نظامیExcerpt: Your Text Here