۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه

نقل است که پای بچه ای در گِل فرورفت. زاهدی از آنجا می گذشت رو به بچه گفت:چرا مواظب نبودی؟!! بچه در پاسخ گفت: رو "خود" مواظب باش! که من یک نفرم ؛ اگر پای تو در گل فرو رود؛ پایِ جماعتی در گِل فرو خواهد رفت. شیخ نعره ای بزد و رو به یاران گفت: اگر در کاری حجت یافتید؛ هرگز از من پیروی نکنید.

من چقدر این حکایتُ دوست دارم!

تفسیرش با خودتون ...