۱۳۹۱ مهر ۷, جمعه

پیوند

گفت: هر كه به جملگی بازگردد، خدا --به رحمت-- بدو باز گردد

و

همه خلق را بدو باز گرداند.

تذکرة الاولیاء