۱۳۸۱ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

چند روز با بزرگانروز دوم: زائر آرزوهاي خودت باشفكر مي كنيد جهان هستي در برابر مساله هايي كه ما باهاشون روبرو مي شيم، در مي مونه و اظهار عجز مي كنه؟! هرگز اينطور نيست. نظام هستي ميلياردها ساله كه بر همه ي مشكلات فائق اومده و هميشه پيروزه. خدا وجودي شكست خورده و غمگين نيست. شاديه مطلقه. اگه شاد نيستي، از اصل خودت، از هارموني وجودت دور افتادي و طبيعت تو رو فرمانبر قوانين تغييرناپذير خودش نمي دونه و مــَحرم نيستي. آنتوني رابينز ميگه: ”در ته هر رخدادي، صدايي نهفته است كه بانگ ميزند : انعطاف پذير باش تا مثل آب از سوراخ قفلها هم عبور كني.“”گامهايت را جايي بگذار كه طبيعت از قبل همانجا برايت جاپا درست كرده است.“ (آلبرت انشتين)وقتي بناي طبيعت بر گردش حول يك مركزه، تو چرا پرت و پلا حركت مي كني. سه گام جلو ميري و دو گام عقب. تو رو براي آرزوهاي خودت ساختند و نميتوني با آرزوي دوستت، آرزوي مادرت يا همسرت خوشبخت بشي. تو حتا نبايد اسير آرزوهاي نامزد عزيزت هم بشي. او اگه تو رو براي زندگي خودش انتخاب كرده بايد تلاشش رو بكنه تا به آرزوش برسه. اگه تلاش نكنه و منتظر اقدامات خدا بمونه به آرزوش بسختي ميرسه. تو هم اگه وصال محبوبت رو مي خواي بايد تلاشتو بكني. هميشه دور مركز آرزوهات، بچرخ. خودت رو بازيچه ي آرزوهاي ديگران نكن. فكر كن زائر آرزوهاي خودت هستي. اين رو بدان كه براي رسيدن به آرزوهات تنها نيستي. يك نظام قدرتمند حمايتت مي كنه.

ويكتور هوگو در عبارتي حكيمانه، وصف دقيقي از مفهوم «شعور جمعي كائنات» ارائه ميكنه. او ميگه: ”اگر زمان ظهورش فرا رسيده باشد، چنان نيرومند است كه اگر تمام ارتشهاي جهان متفق شوند، ياراي مقابله با آن را ندارند!“

وقتي به سمت آرزوهات حركت مي كني، آنچنان با نظام طبيعت يكي ميشي كه حتا كهكشانهاي دور هم با تو حرف مي زنن و ازت حمايت مي كنن. تو با اين قدرت عظيمي كه برايت در نظر گرفته اند، به خواب غفلت خزيده اي.آنتوني رابينز در كتاب بسوي كاميابي نوشته: ”بنظر من محمد (ص) بزرگترين معلم بشريت است. در كتاب آسماني او ”قرآن“ نوشته شده: خداوند سرنوشت هيچ قومي را عوض نمي كند مگر آنكه ان قوم، خود سرنوشتش را عوض كنند.“دكتر وين داير، عارف و روانشناس آمريكايي در كتاب آخر خود بنام There is a spiritual solution to every problem مي نويسد:The Holy Koran puts it this way: "Whatever good you have is all from God, whatever evil, all is from yourself"قرآن مقدس اينگونه مي گويد: ”هر آنچه خوبي و پاكي در شما هست از خداست و هر آنچه پليدي در شماست از خودتان است.“بنابراين خدا پشتيبان تمام پاكيهاي شماست.

محمد