۱۳۸۱ اردیبهشت ۱۶, دوشنبه

عشق =/= شهوت

------------

عشق، نيرويي نهان در توست كه هر چه مي گذرد قويتر مي شود. با هر تندخويي رنگ نمي بازد و با هر دوري افول نمي كند.

شهوت، نيروي ايست كه ناگهان بوجود مي آيد و پس از چند روز از بين مي رود.

عشق، پاك مي كند. فرشته تر مي كند.

شهوت درگير مي كند. غمگين تر مي كند.

عشق، با پايان يافتن نيروي جنسي افول نمي كند و همچنان تازه و با طراوت مي ماند.

شهوت، با كوچكترين تغييري در ظاهر تغيير پيدا مي كند.

عشق، تو را از خواب بيدار مي كند.

شهوت، تو را مي خواباند.

عشق، به همه چيز معني مي دهد.

شهوت، معني را از هر چيزي مي گيرد.

عشق، شفاست.

شهوت، بيماريست.

راستي ميدانيد كه امروز يك نفر توي يك بيمارستان رفت ولي ما هنوز فرصت براي زندگي كردن بسمت آرزوهايمان را داريم؟يا رئوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــصالح