۱۳۸۱ بهمن ۴, جمعه

يادم مياد وقتي بچه بودم،

... يه روز مامانم مريض شد..

.. من فكر مي كردم ..

اگه كاراي خوب بكنم، اون زودتر خوب ميشه.

بچه ها معني خوبي رو مي دونن...