۱۳۸۲ مرداد ۲۵, شنبه

رويا

استاد ميگويد:-سرنوشت شخصي آن طور كه مينمايد ساده نيست.هيچ ساده نيست.

حتا ممكن است منجر به كار خطرناكي شود. وقتي چيزي را ميخواهيم

انرژي هاي نيرومندي را به جنبش در مي آوريم و ديگر نمي توانيم معناي

راستين زندگيمان را پنهان كنيم.وقتي چيزي را ميخواهيم انتخابي ميكنيم

و بهايي مي پردازيم.پيروي از رويا ها بهايي دارد.شايد لازم باشد عادت هاي قديمي مان را ترك

كنيم،شايد براي مان مشكلاتي بيافريند، و شايد نوميدي به همراه داشته

باشد.اما اين بها هرچه هم كه زياد باشد هرگز زيادتر از بهايي نخواهد بود

كه بايد براي پي نگرفتن سرنوشت شخصي مان بپردازيم. چون روزي به

گذشته مي نگريم و هر آن چه را كه انجام داده ايم مي بينيم و نداي

قلبمان را مي شنويم كه مي گويد:

”زندگي ام را به هدر دادم.“
باور كنيد اين بدترين جمله اي است كه ممكن است بشنويد.

از كتاب مكتوب-پائولو كوئليوهدي