۱۳۸۲ شهریور ۲۱, جمعه

آرامش

.شناخت تفاوت ها

تفاوت ها را بشناس

تفا وت زيستن

و زندگي کردن را ..به زيبا ئي بيا نديش

به زيبا ئي بيا نديش نه براي انگيزش

که درجهت تعالي

زيبا ئي به هر جا آرامش مي آورد

چه دست ساز انسان وچه طبيعي ..قيدوبند رها کن

بدترين تنش زيستن بر طبق موازين تصنعي است.

گه گاه به کارهاي دلخواه بپرداز وقيد وبند رها کن..خاموشي را بشنو

خاموشي ذات ارامش است.

با تقلا تورا ياراي آرام يافتن نيست.

اگر بدان گوش بسپا ري

اگر با تمرکز گوش دهي

آن را در نا محتمل ترين مکان ها خواهي يافت.از کتاب کوچک آرامش نوشته: پا ول ويلسونمهزاد