۱۳۸۲ آبان ۱۲, دوشنبه

Joy of Fasting 8روزي چشم گفت: ”من آنسوي اين دره ها ، كوهي مي بينم پوشيده در غباري لاجوردي، آيا زيبا نيست؟“گوش شنيد و هنگامي كه با دقت گوش فرا داد، گفت: ”اما كوه كجاست؟ آنرا نميشنوم!“

سپس دست به سخن آمده و گفت: ”بيهوده تلاش ميكنم كه آن را لمس نمايم. نميتوانم كوهي بيابم“

و بيني گفت : كوهي وجود ندارد چون نميتوانم ببويمشآنگاه ِ چشم به سوي ديگر برگشت.همه با هم در مورد خيال باطل و عجيب چشم به سخن بمي راندند و

گفتند: ”براي چشم بايد اتفاقي افتاده باشد...! شايد ديوانه شده!“(خليل جبران)... مجمد