۱۳۸۲ بهمن ۴, شنبه

تو مگو ما را بدان شه بار نيست

با كريمان كارها دشوار نيست

مولانا

...هدي