۱۳۸۳ فروردین ۱۲, چهارشنبه

شرحي از معراج مولاناصبحدم گشتم چنان از باده ي انوار مست

كافتاب اسا فتادم بر در و ديوار مستجبرئيل امد براق اورد گفتا برنشين

جام بر دستند بهرت منتظر بسيار مستبرنشستم برد بر چرخم براق برق سير

ديدم آنجا قطب را با كوكب سيار مستدرگشادند اسمان را و به پيشم آمدند

ابشرو گويان ملايك جمله از ديدار مستاز سپهر چهارمين روح الله امد پيش من

ساغر خورشيد بر كف از مي انوار مستگفتم اي چون تو هزاران در خمار جام عشق

كي شود مخمور جز در خانه ي خمار مستدست او بگرفتم و با خود به بالا بردمش

برگذشتيم از سواد عرصه ي اغيار مستبهر ظلمت ماند از پس بهر نور امد ز پيش

عقل گفتا بگذر از اين تا رسي دريار مستبر لب درياي اعظم كشتي ديدم در او

احمد مرسل به حال و حيدر كرار مستدست من بگرفت حيدر اندر ان كشتي نشاند

بگذرانيدم از ان درياي گوهر بار مستاز مقام قاب قوسينم به اوعدنا كشيد

گفتم آنجا راز را با ساقي ابرار مستباده از دست خدا نوشيدم و بوسيدمش

آستين افشان گرفتم دامن دلدار مستگفتم اكنون بازميداري در اين محفل مرا

يا مرا گويي برو در عرصه ي بازار مست؟گفت ني ني ساربان ما تويي اي شمس الدين

رو مهار اشتران گير و بكش قطار مست...هدي