۱۳۸۳ خرداد ۵, سه‌شنبهرسيدن به قله كوه قدرت چنداني نمي خواد.با قدم هايي به كوچيكي عبور از تخته سنگ ها هم ميشه به قله رسيد....هدي