۱۳۸۳ خرداد ۱۸, دوشنبه

! من زنده هستم

هيچ ميدوني قلب گرم چه نعمت خوبيه؟!:" یک ساعت تفکربهتر از هفتاد سال عبادت است."مطالعه ی موفق با تمرکز

مؤلف: م. حورایی