۱۳۸۳ خرداد ۲۳, شنبه

اميد يعنى بال

من آموختم هر روز عزيزانم را با عاشقانه ترين واژه ها بدرقه کنم. شايد که امروز آخرين مهلت ديدار ما باشد.روزی که گذشت پر از حادثه بود: واقعی و ساختگی.

پر از حيرت و تعجب.

پر از صورتک.

پر از آدمک.

و بدون چشمهايی که پی چيزی برای ديدن بگردند.SOURCE