۱۳۸۳ تیر ۴, پنجشنبه

يك حمله ي مردانه ي مستانه بكرديم

تا علم بداديم و به معلوم رسيديمغم مُرد و گريه رفت و بقاي من و تو باد

هر جا كه گريه هست كنون خنده ميرود

مولانا