۱۳۸۳ خرداد ۳۱, یکشنبه

:)A laugh in a day keeps you a psycologist away!Mohammadيارو داشته ماشينشو مي‌شسته ازش مي‌پرسن چرا اول از پلاکش شروع کردي؟

ميگه دفعه پيش که از سقف شروع کردم به پلاک که رسيدم ديدم ماشين خودم

نيست!يارو هي پرتغاله رو مي‌کوبيده به ديوار بهش ميگن چرا اين طوري مي‌کني؟

ميگه مي‌خوام خوني بشه