۱۳۸۳ تیر ۱۳, شنبه

بيشتر بهشتيان ، افراد ساده و بي نيرنگ هستند

آن كس كه حق با اوست

عريان و بي حفاظ

چنان است كه گويي جوشني از پولاد بر تن دارد،و آن كس كه حق با او نيست

و جور و ستم دلش را تباه كرده است

هرچند كه خود را به هزار جوشن مجهز كند

همچنان زخم پذير و برهنه است.ويليام شكسپير

هانري ششم، پرده ي سوم، صحنه ي دوم

بيشتر بهشتيان ، افراد ساده و بي نيرنگ هستند.

رسول اکرم

كنز العمال ، ج 14 ، ص 467