۱۳۸۳ شهریور ۲, دوشنبه

دعاي اورژانس

نام: مريم

دعاي قلبي شما چيست: خدايا برادرم را شفا بخش !

خدايا از ما نگيرش ....

هم اكنون او را شفا ببخش !

آيا نذر مي كنيد تا دعايتان برآورده شود: آري

نذرتان چيست: نذر مي كنم يك پسر بي سرپرست را حمايت كنم-----

اين دعا در صفحه ي دعاي شفا نوشته شده است. همه با هم به شدت براي برادر مريم دعا مي کنيم. بعد از هر نماز . هر غذا. بعد از هر مسواک زدن. ... يه بار ديگه اين دعاي معصومانه را در صفحه ي دعا بخوانيم.

... محمد