۱۳۸۳ شهریور ۳, سه‌شنبه

دعا

”اي پروردگار ما،اي نفس در پرواز ما،اين خواست تو است كه در ما ميخواهد.اين آرزوي توست كه در ما آرزو مي كند.

اين شوق توست كه شبهاي ما را روز ميگرداند.شبهايي كه از ان توست و روز هايي كه مُلك توست.

ما نميتوانيم چيزي از تو بخواهيم،زيرا تو نياز هاي ما را نيك ميداني پيش از آنكه نيازها در ما زاده شود.

نياز حقيقي ما تويي و اگر تو خود را بيشتر به ما دهي همه ي آرزو هاي ما را برآورده كرده اي.“

(از كتاب پيامبر ِ جبران خليل جبران)

اين دعا از تو اجابت هم ز تو

ايـمني از تو مهابت هم ز تـو

اين دعا هم بخشش و تعليم توست

ور نه در گلخن گلستان از چه رُست

سعدي

من هم براي اون عزيز بيمار و همه ي عزيز هاي ديگه دعا مي كنم.

هدي