۱۳۸۳ آبان ۳۰, شنبه

عشق مانند يك كلوچه نيست

* برخي از انسانها به اين نتيجه ميرسند كه بهترين چيز در زندگي، شاد بودن است، برخي ديگر رنج بردن را مؤثر ميدانند و بكار مي برند، اما بيشترِ انسانها هيچ يك را بر خود روا نمي دارند. پس به هيچ چيز نمي رسند و فقط از ميان زندگي عبور مي كنند در حالي كه گيجند.* عشق مانند يك كلوچه نيست كه بتوانيم به قطعات بزرگ و كوچك تقسيمش كنيم. فقط يكيست و سراسر عشق است و بسيار وسيع و بي پايان مي نمايد.خليل جبران...محمد--------------------------

Join us in the community of Shefa in Orkut!

--------------------------